۱۳۸۷ بهمن ۲, چهارشنبه

نامه فرهنگ ایران

در سال های 1368-1364 سه دفتر مقالات زير عنوان مشترک "نامه فرهنگ ايران" (دفترهای يک، دو و سه) از سوی بنياد نیشابور منتشر شد. اشتباهات حروف چينی فراوان، و کيفيت چاپ و جنس کاغذ کاهی به کار رفته در دفترها بسيار پايين بود، اما مطالب منتشر شده از اهميت زيادی برای مطالعات ايرانی و فرهنگی برخوردار بوده و هستند.
برای جلب توجه پژوهش گرانی که ممکن است از موضوعات منتشر شده در اين دفترها بی خبر مانده باشند شناسنامه و فهرست گفتارهای هر کدام از آن ها را در زير می آورم (هر جا که عنوان نوشته شده در فهرست کلی بود از متن مقاله به دقت آن افزوده ام). جز در يک مورد، در همه ی موارد ديگر از نگارش القاب نويسندگان و مترجمان مانند دکتر، ... خودداری کرده ام- جليل نوذری

نامه فرهنگ ايران- دفتر اول
شناسنامه: نامه فرهنگ ايران، گردآورنده فريدون جنيدی، انتشارات بنياد نيشابور: تهران، بهار 1364، چاپ نخست، شمارگان 3000 دفتر، 238 صفحه، 450 ريال، (شماره 12 از انتشارات بنياد نيشابور)

فهرست گفتارها:
پيش گفتار (فريدون جنيدی)/ حماسه جريره، سيری در ادبيات نمايشی ايران باستان (جابر عناصری)/ شرح پايان جهان از کتاب شاپورگان مانی (ايرج وامقی)/ جشن سده- شعر (ايرج وامقی)/ پول و اوراق بهادار در تاريخ اقتصاد ايران (فضل الله حقيق)/ مانترای 23، از دفتر ميترايی ها- شعر (شهرام پارسی پور)/ افسانه های لرستان: "زرپ زرنگ" (پرويز نصيری)/ آتش گاه های مقدس ايران (احمد بهپور)، رقص شمع- شعر (فريدون جنيدی)/ جوی روبی و بيل گردانی در نيمور محلات (مرتضی فرهادی)/ بيداری گرشاسب (جمشيد سپاهی)/ لهجه ی مردم زفره، کوهپايه ی اصفهان (محمد حسن رجايی زفره ای)/ جنس اسامی در گويش سمنانی (پرويز پژوم شريعتی)/ تحقيقی پيرامون ادبيات زبان کردی (محمد صالح ابراهيمی)/ سيپک خی نيا، يک داستان به زبان يهودی کاشان (يعقوب طبری)/ اعتراف- شعر (آرمان هارطونيان)/ شايد- شعر (اسمعيل يغمايی)/ سخنی چند پيرامون براهوييان ايران (محمد علی سجاديه)/ معرفی کتاب: "قنات، کاريز، تاريخچه، ساختمان و چگونگی گسترش آن در جهان" به قلم سيد منصور سجادی، انجمن فرهنگی ايتاليا، تهران، 1362 (مير عابدين کابلی)/ هراچيا آجاريان (ا. گرمانيک)/ افسانه درخت هولوپو (شهلا لاهيجی)/ باستان شناسی به روايت مردم (مير عابدين کابلی)/ فلز و فلز گری در ايران باستان (يوسف مجيد زاده).

نامه فرهنگ ايران- دفتر دوم
شناسنامه: نامه فرهنگ ايران، گردآورنده فريدون جنيدی، انتشارات بنياد نيشابور: تهران، 1365، چاپ نخست، شمارگان 3000 دفتر، 250 صفحه، 500 ريال، (شماره 18 از انتشارات بنياد نيشابور)

فهرست گفتارها:
پيش گفتار (فريدون جنيدی)/ معرفی چند سکه در موزه تاريخی سمرقند (محمد مشيری)/ باستان شناسی و تاريخ (يوسف مجيد زاده)/ گزيده مثل ها و کنايه های خوانساری (منوچهر اشرف الکتابی)/ گوت و گوه، درآمدی بر آيين چادر نشينی سنگسريان (ليلا اعظمی)/ افسانه های لرستان: "جهان تيغ" (پرويز نصيری)/ نظام حقوقی در ايلام (مهر انگيز کار)/ بررسی يک قباله ازدواج در آبادی زفره (محمد حسن رجايی زفره ای)/ اصطلاحات کشاورزی مشترک در گويش سيرجان و زردشتيان کرمان (محمدعلی آزاديخواه)/ يک متن مانوی مربوط به اساس خلقت مطابق دين مانی (ترجمه ايرج وامقی)/ مازنجيل، نشانه شناسی و رد يابی فرهنگی نقشی از نقش و نگارهای گليمينه های کورکی (مرتضی فرهادی)/ بنام او- شعر (مير جلال الدين کزازی)/ گزيده ای از گويش کمره ای (علی محمد سرمدی)/ زبان آرامی کليميان کردستان در افسانه ای برای کودکان (شهناز يوسف نژاديان)/ سوگ چامه ی کيومرث (جابر عناصری)/ شاهنامه و منابع ارمنی (ا. گرمانيک)/ برداشت- شعر (آرمان هارطونيان)/ يادداشتی درباره ايزديان (فريدون جنيدی)/ ايزديان (صديق صفی زاده "بورکه ای")/ نقش برجسته ی روانسر (ترجمه فرامرز نجد سميعی).


نامه فرهنگ ايران- دفتر سوم
شناسنامه: نامه فرهنگ ايران، گردآورنده فريدون جنيدی، انتشارات بنياد نيشابور: تهران، 1368، چاپ نخست، شمارگان 3000 دفتر، 280 صفحه، 1000 ريال، (شماره 22 از انتشارات بنياد نيشابور)


فهرست گفتارها:

سخن آغاز (فريدون جنيدی)/ آيين مهندسی در فرهنگ ايران (مهدی فرشاد)/ ريشه شناسی واژه ها- مقدمه واژه های ايرانی در زبان آلمانی (کريستيان رمپيس، ترجمه شادروان دکتر رضا مدنی)/ آتشکده ی آذرگشسب (داريوش "حسين" بختياری)/ کند و کاو در ريشه ی سه واژه: "خراسان، horizon, hour" (منوچهر بيگدلی خمسه)/ مرغ و مثل سيرجانی (محمدعلی آزاديخواه)/ کلوزه کاری در اردستان (احسان الله هاشمی اردستانی)/ نظام آبياری سنتی در روستای کتالان فيروز کوه (جواد صفی نژاد)/ پيغمبران استعمار در دساتير (علی اصغر مصطفوی)/ کوشانيان، کوفجان، براهوييان (محمد زرين نگار)/ گجستک اباليش (چراغعلی اعظمی سنگسری)/ گوت و گوه ی سنگسر (ليلا اعظمی سنگسری)/ ساختار خيل سنگسری (ليلا اعظمی سنگسری)/ واژه های همانند در زبان بختياری و انگليسی (بهرام نيک انديش)/ افسانه های لرستان: "چاره نويس" (پرويز نصيری)/ تخت کشی "گيوه": بررسی پيشينه تخت کشی و نام ابزار آن، روستای زفره کوهپايه ی اصفهان (محمد حسن رجايی زفره ای)/ هان ای دل عبرت بين از ديده نظر کن هان- شعر (توران بهرامی)/ شاهنامه، آيينه مضامين (پرويز پژوم شريعتی)/ نخستين تراژدی در ادبيات جهان: افسانه مرگ "دوموزی" يا "تموز" (شهلا لاهيجی)/ تعاونی های سنتی در ايران (مرتضی فرهادی)/ "وره" نوعی تعاونی سنتی در کمره (مرتضی فرهادی)/ چند واژه و داستان "مثل" از زبان آرامی کليميان کردستان (شهناز يوسف نژاديان)/ نگرشی بر تاريخ ايران شناسی ارمنيان (اديک گرمانيک)/ نان در اعتقادات ارمنيان (سرگی ادماريان، ترجمه اديک مهرابی "آرين")/ ميسور زبون، منظومه ی بلند آفرينش از ابوالبرکات هکاری با شعر هجايی بر اساس آيين ايزديان (صديق صفی زاده "بورکه ای").

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر